Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp năm 2021

Xin hỏi luật sư quy định mới nhất hiện nay về điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp? Hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo. Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp. Mà chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), như sau:

– Sử dụng đất trước ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực. Tức trước ngày 01/07/2014;.

– Không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013;

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nơi có đất cần làm sổ;

– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

– Được UBND cấp xã xác nhận là người sử dụng đất ổn định. Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp

Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ làm thủ tục xin cấp sổ đỏ đất nông nghiệp. Gồm có các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký, xin cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK;

– Một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; với trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất;

– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính. Về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy định trình tự xin cấp sổ đỏ lần đầu. Được thực hiện qua các bước như sau:

Thủ tục cấp GCN QSDĐ theo Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận. Và công khai kết quả theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Trích lục bản đồ địa chính. Hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính. Hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi. Hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước. Cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng. Hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; Xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ. Hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này. Thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất. Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai;

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính. Trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính. Hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã. Thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND cấp xã. Để trao cho người được cấp.

Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất. Và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất nông nghiệp đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.

Mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Căn cứ theo quy định trên. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính. Hoặc trích đo địa chính, cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký.

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định. Và thông báo thu nghĩa vụ tài chính. Trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau: Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là điều kiện và quy trình cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp

CafeLand kết hợp cùng Công ty Luật TNHH Đức An

Xem thêm: Thủ tục, chi phí làm sổ đỏ lần đàu 2021 có gì khác?

Theo dõi Yeshouse tại Facebook và Youtube để cập nhập thường xuyên kinh nghiệm đầu tư BĐS.

Dự án nổi bật

KDC Fullhouse 02
KDC Fullhouse 02 do Yeshouse làm chủ đầu tư. Cập nhập đến tháng 05 năm 2019, toàn bộ dự án…
KDC Fullhouse
KDC Fullhouse do Công ty cô phần Yeshouse làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đại lộ Trần Văn Giàu,…
Khu dân cư Đại Phú Bình Chánh
Khu dân cư Đại Phú tọa lạc ngay vị trí mặt tiền đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP.HCM.…

Theo dõi Yeshouse

Nhận thông tin mới nhất từ thị trường được gửi qua mail hàng tuần
Các dự án của Công ty Yeshouse