Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án miễn phí

Yeshouse là đơn vị tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án chuyên nghiệp, nhanh chóng tại khu vực Đức Hòa, Long An. Liên hệ cho chúng tôi qua 0932036456 để được hỗ trợ pháp lý nhanh chóng.

Nhằm giúp các doanh nghiệp, chủ đầu tư tiết kiệm thời gian và định hướng được cách thức thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản hiệu quả và nhanh nhất, Yeshouse sẽ thông tin hữu ích đến bạn những điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án!

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi công ty, doanh nghiệp, khi đầu tư dự án bất động sản đều  có 2 chiều hướng phổ biến sau:

 • Doanh nghiệp đầu tư vào dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp đó.
 • Doanh nghiệp đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng, đem lại lợi ích là sử dụng dự án.
Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án tại Đức Hòa, Long An
Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án tại Đức Hòa, Long An

Và hôm nay, Yeshouse sẽ đề cập theo từng mục cụ thể về vấn đề chuyển nhượng dự án để cho các bạn dễ nắm bắt!

Điều kiện chuyển nhượng dự án

Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án: Theo điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, dự án bất động sản khi được chuyển nhượng cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đồng thời, không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

 • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.
 • Dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
 • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết thực hiện việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, nội dung dự án.

tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án
Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án miễn phí theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Theo Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã quy định về các nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản:

Chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh và phải bảo đảm những yêu cầu sau đây:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng hoặc các bên có liên quan

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thông thông qua văn bản.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án: Thủ tục chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng dự án

Để tiến hành thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, các nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ văn bản giấy tờ và tài liệu sau:

– Đơn xin chuyển nhượng dự án

 • Hồ sơ của với chủ đầu tư cũ, bao gồm:

– Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông,… về việc chuyển nhượng dự án

– Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).

– Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng

– Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư.

– Báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

 • Hồ sơ của chủ đầu tư mới, bao gồm:

–  Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản.

– Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết trước đó.

– Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới.

Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án: Quy trình chuyển nhượng dự án

 • BƯỚC 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền.
 • BƯỚC 2: Trong thời hạn 30 ngày cho tới khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết.
 • BƯỚC 3: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, cơ quan đầu mối thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

Lưu ý: trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án.

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng phải làm thủ tục trả lại đất cho nhà nước.

Tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án: Thủ tục bàn giao

 • BƯỚC 1: Chậm nhất 30 ngày kể từ khi có quyết định cho phép chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư mới và chủ đầu tư cũ phải tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án và hoàn thành việc bàn giao dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án ngay sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư cũ bàn giao cho chủ đầu tư mới toàn bộ hồ sơ dự án, có biên bản bàn giao kèm theo danh mục hồ sơ. Việc bàn giao mốc giới đất đai của dự án trên thực địa thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • BƯỚC 2: Trước khi làm thủ tục bàn giao. Chủ đầu tư cũ phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có). Đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày. (Ít nhất 3 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương, một đài truyền hình địa phương hoặc trung ương và trang web (nếu có) của cơ quan đầu mối thẩm định cấp tỉnh nơi có dự án) về việc chuyển nhượng dự án và bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Chuyển nhượng dự án bất động sản
Chuyển nhượng dự án sẽ nhanh chóng, dễ dàng khi thực hiện đúng các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng

Với những thông tin về dịch vụ tư vấn mua bán chuyển nhượng dự án tại Yeshouse. Nếu các bạn còn có thắc mắc hay mong muốn được tư vấn chi tiết hơn theo hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp thì hãy liên hệ hotline 0932036456 để được hỗ trơ nhanh nhất nhé!

Xem thêm:

Thủ tục làm sổ đỏ: 6 vấn đề quan trọng cần biết

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới nhất 2023

Trình tự và thủ tục xác minh nguồn gốc đất đai

Cảm ơn bạn đã theo dõi Yeshouse trên facebook!

Dự án nổi bật

Đất nền Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu
Bán đất Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vị trí: Bên hông chợ Phước Lâm, cách biển Long Hải…
KDC Fullhouse 02
KDC Fullhouse 02 do Yeshouse làm chủ đầu tư. Cập nhập đến tháng 05 năm 2019, toàn bộ dự án…
KDC Fullhouse
KDC Fullhouse do Công ty cô phần Yeshouse làm chủ đầu tư. Tọa lạc trên đại lộ Trần Văn Giàu,…

Theo dõi Yeshouse

Nhận thông tin mới nhất từ thị trường được gửi qua mail hàng tuần
Các dự án của Công ty Yeshouse